BADANIA


BADANIA PROWADZONE W ZPE

W Zakładzie Petrologii Eksperymentalnej prowadzimy badania skał "głębokiej Ziemi" - jej dolnej skorupy i płaszcza prof. dr hab. Jacek Puziewicz i dr hab. Magdalena Matusiak-Małek i ewolucji geochemicznej naszej planety (prof. Anna Pietranik). Dr Wojciech Bartz, dr Anna Potysz, prof. Jakub Kierczak i prof. Maciej Górka specjalizują się w zastosowaniach metod mineralogii, petrografii i geochemii do badań użytkowych i geośrodowiskowych (petrografia materiałów budowlanych stosowanych w obiektach zabytkowych, mineralogia i geochemia zwietrzelin, gleb, produktów przemysłowych); w badaniach użytkowych biorą także udział inni pracownicy Zakładu. Taki zakres kompetencji badawczych pozwala na zaoferowanie studentom wiedzy łączącej poszukiwane na rynku pracy umiejętności praktyczne z nowoczesnym przygotowaniem teoretycznym.
W pracach badawczych prowadzonych w Zakładzie biorą udział doktoranci, a także studenci wykonujący u nas swoje prace magisterskie. Współpraca z doktorantami i studentami stanowi ważną część pracy naszego zespołu.
Publikacje naukowe, których autorami/współautorami są pracownicy i doktoranci ZPE stanowią znaczną część dorobku Instytutu Nauk Geologicznych UWr. Zobacz
Potencjał Zakładu obrazuje to, że jego pracownicy są regularnie kierownikami projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) lub inne agendy finansujące badania naukowe. Projekty stwarzają finansowe zaplecze niezbędne dla prowadzonych przez nas- badań. Twórcza atmosfera i możliwości prowadzenia własnych badań przyciągają do ZPE wielu zdolnych studentów, którzy często uzyskują dotowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki projekty, tzw. „Diamentowe Granty”.


AKTUALNIE REALIZOWANE PROJEKTY BADAWCZE

Nowy model ewolucji niekratonicznego subkontynentalnego płaszcza litosferycznego Ziemi
Projekt badawczy NCN nr 2021/41/B/ST10/00900
Rozpoczęcie 11.I.2022, zakończenie 10.I.2026
Kierownik prof. dr hab. Jacek Puziewicz

Zakres wiekowy wulkanizmu permskiego w Europie: analiza zróżnicowanych chemicznie populacji cyrkonów za pomocą CA-ID-TIMS
Projekt badawczy NCN nr UMO-2017/25/B/ST10/00180
Rozpoczęcie 22.II.2018, zakończenie 17.I.2023
Kierownik dr hab. prof. UWr. Anna Pietranik

Czynniki warunkujące stabilność żużli: jednofazowe i wielofazowe podejście eksperymentalne
Projekt badawczy NCN nr UMO-2018/31/D/ST10/00738
Rozpoczęcie 04.XI.2019, zakończenie 03.XI.2022
Kierownik dr hab. Anna Potysz

Ewolucja płaszcza litosferycznego Ziemi pod NE przedłużeniem rowu górnego Renu (Vogelsberg) i w Masywie Centralnym
Projekt badawczy NCN nr UMO-2018/29/N/ST10/00259
Rozpoczęcie 6.II.2019, zakończenie 5.II.2023
Kierownik mgr Małgorzata Ziobro-Mikrut

Porównanie ewolucji geochemicznej i petrologii ogniw płaszczowych o genezie ryftowej (masyw Puke) i nadsubdukcyjnej (masyw Kukesi) z ofiolitu Mirdita (N Albania)
Projekt badawczy MNiSW „Diamentowy grant” nr DI2018 024748
Rozpoczęcie 20.IX.2019, zakończenie 19.IX.2022
Kierownik mgr inż. Jakub Mikrut

Stabilne izotopy miedzi i żelaza jako wskaźniki pochodzenia zabytków nieżelaznych - walidacja do badań proweniencji metali
Projekt badawczy NCN nr UMO-019/35/N/ST10/04524
Rozpoczęcie 26.VI.2020, zakończenie 25.VI.2023
Kierownik mgr Katarzyna Derkowska

Kaledoński cykl Wilsona z perspektywy płaszcza litosferycznego – petrologiczny i geochemiczny zapis ze skał ultramaficznych z kompleksów płaszczowin Köli i Seve, Kaledonidy Skandynawskie
Projekt badawczy NCN nr UMO-2019/35/N/ST10/00519
Rozpoczęcie 25.VI.2020, zakończenie 24.VI.2023
Kierownik mgr Daniel Buczko