LABORATORIA


PRACOWNIA MIKROSKOPOWA

Pracownia Mikroskopowa ZPE umożliwia wykonywanie obserwacji mikroskopowych skał i innych obiektów krystalicznych przy pomocy mikroskopów optycznych i mikroskopu elektronowego. Pracownia zapewnia obrazy, które mogą być wykorzystywane bezpośrednio w pracy badawczej lub w ekspertyzach geologicznych.

Pracownia jest wyposażona w zestaw mikroskopów umożliwiających obserwacje optyczne w różnych powiększeniach w świetle przechodzącym i odbitym. Skaningowy mikroskop elektronowy (JEOL JSM-100) pozwala na obejrzenie preparatu mikroskopowego lub trójwymiarowej próbki w obrazie generowanym a pomocą detektora elektronów wtórnych (pokazuje relief) lub detektora elektronów wstecznie rozproszonych (pokazuje fazy w oparciu o różnicę ich ciężarów cząsteczkowych). Możliwe są też obserwacje za pomocą detektora CL (katodoluminescencji). Przystawka EDS pozwala na zanalizowanie składu chemicznego badanych faz, a w połączeniu z oprogramowaniem AZTEC – na stworzenie map pierwiastkowych lub fazowych całego preparatu mikroskopowego.

Pracownie analiz instrumentalnych

(1) ANALIZATOR TERMICZNY PERKIN ELMER STA6000 Analizator termiczny STA6000 stanowi połączenie analizatora termograwimetrycznego (TGA, pomiar zmiany wagi próbki w czasie podgrzewania) oraz skaningowego kalorymetru różnicowego (DSC, pomiar reakcji termicznej próbki na podgrzewanie). Zaletą STA 6000 możliwość jednoczesnego mierzenia obu wyżej wymienionych zjawisk. Analizator STA6000 umożliwia identyfikację aktywnych termicznie składników próbek i ilościowe określanie ich proporcji w badanej próbce (w stałej formie). Analizator pracuje w zakresie temperatur 30-1000°C, próbka może mieć masę od 5 mg do 100 mg. Pomiar wykonywany jest w otoczeniu gazu obojętnego (azot). Analizator termiczny jest to urządzenie stosowane do badań próbek mineralnych zawierających takie składniki jak minerały ilaste, węglany i siarczany oraz do badań materiałów o antropogenicznej genezie, zarówno współczesnych jak i historycznych, takich jak ceramika pradziejowa, materiały wiążące itp.

(2) ANALIZATOR IZOTOPÓW WĘGLA δ13C Analizator CRDS Picarro G2201-i z przystawkami (CM/Liason/SSIM/Automate FX) umożliwia wykonywanie analiz izotopowych węgla δ13C próbek środowiskowych ORAZ stricte geologicznych. Konfiguracja sprzętu umożliwia pomiar: (i) stężenia CO2 i CH4 oraz δ13C (CO2) i δ13C (CH4) z próbek gazowych; (ii) δ13C(TC) ze stałych próbek zawierających materię organiczną lub węglanową; (iii) δ13C z DIC z wody. Powyższy układ pozwala na kompleksowe prześledzenie składu izotopowego węgla (próbki gazowe/ciekłe/stałe) w analizowanym środowisku. Wyniki pomiarów normalizowane są do V-PDB przy użyciu międzynarodowych wzorców IAEA/USGS w oparciu wielopunktowe krzywe kalibracyjne.

Laboratorium biogeochemii i mineralogii

W laboratorium możliwe są badania eksperymentalne, które mają na celu odtwarzanie procesów wietrzenia skał, minerałów oraz odpadów przemysłowych, zachodzących w środowisku naturalnym. Wyposażenie laboratorium pozwala symulować procesy bio-wietrzenia pod wpływem mikroorganizmów (np. bakterii) oraz materii organicznej i wydzielin korzeniowych. Badania eksperymentalne tych procesów mają zastosowanie w opracowywaniu technik remediacyjnych na terenach przemysłowych, a także dla przyczyniają się do rozwoju technologii odzyskiwania pierwiastków z surowców wtórnych przy użyciu metod biologicznych. Laboratorium jest w pełni przystosowane do kontrolowanej symulacji biowietrzenia (autoklawy, inkubatory, wytrząsarki, spektrofotometr HACH, wirówka mikrobiologiczna, komora laminarna z UV).